وقتی دروازه‌بانان روز خوبی ندارند

صحنه‌هایی از اشتباهات جالب دروازه‌بانان فوتبال که برایشان گران تمام شده و دروازه آنها با تهدید جدی رو به رو می شود. 

0 دیدگاه