طالقانی : اگر از کشتی مدال المپیک می خواهید، پول و امکانات بدهید

محمدرضا طالقانی، رییس سابق فدراسیون کشتی:


اگر از کشتی مدال المپیک می خواهید، پول و امکانات بدهید

0 دیدگاه