خلیل زاده: وریا غفوری از پرداختی اش ناراحت بود

صحبت های اسماعیل خلیل زاده سرپرست استقلال در مراسم ختم مادر نظری جویباری

0 دیدگاه