سوپر گل هوشمندانه ایلیچیچ از وسط زمین به تورینو

1 دیدگاه

ضربه جوری بود که اگر دروازه بان هم جلوی دروازه بود گل میشد