گل دوم چلسی به آرسنال(آسپیلیکوئتا)

گل دوم چلسی به آرسنال(آسپیلیکوئتا)

2 دیدگاه

  • احسان بولوگرانا ( ریشهری )
  • 2 بهمن 1398

دم هکتور بیرین گرم هکتوره بولوگرانایی رنگ لندن رو از آبی به آسمان مه آلود تغییر داد ... توپ توپ توپ توپچی ها

  • چلسی فقط
  • 4 بهمن 1398

چلسی چلسی چلسی