نصرتی: عنایتی شروع کننده درگیری بود

نشست خبری نصرتی در مورد درگیری ها در پایان بازی با رضا عنایتی

0 دیدگاه