نماینده سپاهان: هر چهار باشگاه با هم متحد هستیم


نماینده باشگاه سپاهان: هر چهار باشگاه متفوق القول می گویند، خارج از ایران میزبانی نمی کنیم

0 دیدگاه