علی نژاد: پیشنهاد جدید AFC هم قانع کننده نیست

علی نژاد : موضع وزارت ورزش حمایت از موضع باشگاهها است

0 دیدگاه