ابراهیمی: آن تکلی که در ترکیه روی پایم زدند را فراموش نمی کنم

محمد ابراهیمی: آن تکلی که با سپاهان در ترکیه روی پایم زدند را هیچ وقت فراموش نمی کنم

0 دیدگاه