مصاحبه دیدنی با سریعترین مرد ایران "حسن تفتیان"

مصاحبه اختصاصی آنتن با حسن تفتیان، رکورددار دوی سرعت
او در فاصله ۶ ماه مانده تا شروع المپیک ۲۰۲۰ درباره رویاهای دست یافتنی خود صحبت کرد

0 دیدگاه