یوسین بولت فقط جلوی دوربین متواضع بود!

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با حسن تفتیان، رکورددار دوی سرعت
او در فاصله ۶ ماه مانده تا شروع المپیک ۲۰۲۰ درباره رویاهای دست یافتنی خود صحبت کرد

0 دیدگاه