فرهادکاظمی: تغییر نسل داوران تاوان دارد

فرهاد کاظمی بعد از پیروزی پرگل برابر نیرو زمینی:
تغییر نسل داوران تاوان دارد

0 دیدگاه