پیروزی قاطع الکساندروف مقابل با وفا در دیدار فینال وزن 61

پیروزی قاطع نورگان الکساندروف روسی مقابل با وفا از ایران در دیدار فینال وزن 61

0 دیدگاه