شکوری: دشمنان یک اشتباه بزرگ انجام دادند


ابراهیم شکوری در مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی:

دشمنان یک اشتباه بزرگ انجام دادند

0 دیدگاه