اشتباه عجیب لیندلوف و گل به خودی مقابل اورتون

1 دیدگاه

انتظار نداشت توپ از بین همه رد بشه و غافلگیر شد. یه چیزی شبیه گل به خودی سردار که هموطن های عزیزمون حسابی زیر اون ویدیو گل به خودی کامنت گذاشتن