میناوند: با این هوادار هر تیمی را در آسیا می بریم

1 دیدگاه

فقط کاشیما رو میبردی، ما راضی بودیم