مهاجری:می خواهیم خودمان را به سپاهان تحمیل کنیم

مصاحبه کامل  پیش بازی از نساجی  - سپاهان
رضا مهاجری:با خودخواهی شدیدا برخورد می کنیم

0 دیدگاه