برترین بازیکنان تکنیکی سال 2019 در بازیهای ملی

صفحه رسمی یوفا برترین بازیکنان را در شاخه های مختلف بررسی و انتخاب کرده است. در این قسمت بازیکنانی را می بینیم که بهترین حرکتهای تکنیکی را در لباس تیم ملی و بازیهای ملی ثبت  کرده اند.

0 دیدگاه