برزیل ۲۰۰۶؛ آخرین رانندگی شوماخر در فراری

 آخرین رانندگی مایکل شوماخر در فراری در گرند پری برزیل بود 

0 دیدگاه