میرزاجانپور:همیشه گفتم که آرزویم بازی کردن برای کاله است

میرزاجانپور:همیشه گفتم که آرزویم بازی کردن برای کاله است
مصاحبه با میرزاجانپور در حاشیه میابقه کاله مازندران شهرداری ورامین

0 دیدگاه