عملکرد 60 دقیقه ای مهرداد محمدی در برابر ویسنته

مردود شدن گل آوس به ویسنته که پاس آن را مهرداد محمدی در شرایط آفساید داده بود

مهرداد محمدی در دقیقه 60 تعویض شد 6.5 را دریافت کرد

0 دیدگاه