توفیقی: یک بازیکن اجازه نمی داد به خریدهای جدید بازی برسد

گوشه ای از صحبت های پندار توفیقی در آنتن

0 دیدگاه