تیکه سنگین توفیقی به علی خطیر

گوشه ای از صحبت های پندار توفیقی در آنتن

0 دیدگاه