توضیح توفیقی در مورد جلسه هیئت مدیره جنجالی

گوشه ای از صحبت های پندار توفیقی در آنتن

0 دیدگاه