توفیقی: ملکی گفت دکتر نذر کن تا پول تیام جور شود

گوشه ای از صحبت های پندار توفیقی در آنتن

0 دیدگاه