توفیقی: مدعی خرید باشگاه، ١٣ دلار پول واریز کرد

گوشه ای از صحبت های پندار توفیقی در آنتن

0 دیدگاه