صحبت های حمید استیلی در حاشیه تمرین تیم امید


حال و هوای تمرینات تیم امید زیر نظر حمید استیلی پس از اضافه شدن شاهرودی و امامی فر

0 دیدگاه