شکست ساروی درمرحله 1/4 نهایی

شکست ساروی درمرحله 1/4 نهایی کشتی فرنگی قهرمانی جهان

0 دیدگاه