ثاقبی و اعتراض به صحنه ای که جنجالی شد

صحبت های ثاقبی درمورد صحنه جنجالی بازی ماشین سازی و شهر خودرو

0 دیدگاه