کنایه توخل به نیمار؛ "زندگی در پاریس انقدر سخت نیست!"

0 دیدگاه