نجات دروازه های قهرمانانه مدافعان

وقتی مدافعان حتی موفق تر از دروازه بانها باعث گل نخوردن تیم خود می شوند و با جان و دل از دروازه تیم خود دفاع می کنند. زمانی که حتی کاری از دست دروازه بان بر نمی آید در نقش یک ناجی عمل می کنند.

0 دیدگاه