نامزدهای نهایی مراسم THE BEST فیفا

سه نامزد نهایی جایزه پوشکاش
سه نامزد نهایی برترین بازیکن سال 
سه نامزد نهایی برترین مربی سال فیفا

1 دیدگاه

ایول کینگ