درودگر از روش جدید درآمدزایی سازمان لیگ در استادیوم آزادی می‌گوید

صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران
استادیوم آزادی دیگر در تبلیغات محیطی دخالت نمی کند

0 دیدگاه