واکنش درودگر به انتقادات گسترده از کیفیت توپ های لیگ

صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون انتقادات گسترده از توپ این فصل از بازی ها 
اگر توپ های لیگ مشکل داشته باشند طبق قرارداد برای رفع مشکل بررسی و تصمیم گیری می شود

0 دیدگاه