درودگر از تغییرات عمده در پوشش تصویری کنفرانس های خبری می گوید

صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون تغییرات عمده در پوشش تصویری کنفرانس های خبری لیگ برتر 

0 دیدگاه