توضیحات درودگر در مورد وظایف سازمان اقتصادی فوتبال ایران

گوشه ای از صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون وظایف این سازمان

0 دیدگاه