مشکلات بلیط فروشی الکترونیک در هفته اول لیگ برتر

گزارشی از وضعیت بلیط فروشی الکترونیکی و مشکلات تماشاگران برای ورود به استادیوم ها 

0 دیدگاه