فرید کریمی:می توانستیم راحت تر ببریم

صحبتهای فرید کریمی پس از شکست استقلال تهران
فرید کریمی:می توانستیم راحت تر ببریم

1 دیدگاه

  • هادی راثی
  • 2 شهریور 1398

تاآقای نریمان جهان راداریدبه‌بردراحت فکرنکنیدچون‌فقط دربازی‌بدنبال تکردوی.ونمایش‌است