بهمنی: الزامات رسانه ای ای اف سی رعایت شد

توضیح بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ 
 الزامات رسانه ای ای اف سی رعایت شد

0 دیدگاه