صحبتهای نوری درباره بخشیدن کمک داور جنجالی

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با کاپیتان سابق پرسپولیس ؛محمد نوری

ما که بخشیدیم، امیدوارم هواداران پرسپولیس هم آن کمک داور را ببخشند

0 دیدگاه