رابطه با بازیگران و پیشنهاد بازیگری به وحید شمسایی

گوشه ای از گفت و گو با وحید شمسایی ستاره تمام نشدنی فوتسال در آنتن 

0 دیدگاه