شمسایی: اولین کسی که به من اعتماد کرد حسین شمس بود

گوشه ای از گفت و گو با وحید شمسایی ستاره تمام نشدنی فوتسال در آنتن 

0 دیدگاه