از ایتالیا 100 میلیون پول آوردم که میشد با آن 4 تا آپارتمان خرید

گوشه ای از گفت و گو با وحید شمسایی ستاره تمام نشدنی فوتسال در آنتن 

0 دیدگاه