ماجرای اولین قرارداد وحید شمسایی در فوتسال

گوشه ای از گفت و گو با وحید شمسایی ستاره تمام نشدنی فوتسال در آنتن 

0 دیدگاه