آمادگی استادیوم بزرگ تهران برای شروع رقابتهای لیگ

گزارش اختصاصی از ورزشگاه آزادی 
آماده استادیوم بزرگ تهران برای شروع رقابتهای لیگ

0 دیدگاه