قلعه‌نویی: خودم‌فکر می‌کنم سپاهان‌مدعی‌قهرمانی‌باشد

قلعه نویی: دو بازیکن دیگر جذب می کنیم؛ خودم فکر می کنم سپاهان مدعی قهرمانی باشد

0 دیدگاه