کیانی: زود است‌بگوییم‌سپاهان‌مدعی‌اول قهرمانی‌است

باید در مسابقه هم مثل دیدارهای تدارکاتی باشیم؛
کیانی: زود است بگوییم سپاهان مدعی اول قهرمانی است

0 دیدگاه