نگاهی به عملکرد کورت زوما ؛دفاع مستحکم چلسی

مروری بر مهارتهای تدافعی کورت زوما در لیگ برتر جزیره

0 دیدگاه