بازیکنانی که سرمربی باشگاه خودشان شدند

نگاهی به بازیکنانی در تاریخ لیگ برتر که هم برای یک باشگاه بازی کردند هم پس از دوران بازیگری روی نیمکت سرمربی گری باشگاه نشستند

0 دیدگاه