نظر سرهنگ علیفر درباره نحوه اجرا و دستمزد گزارشگران تلویزیون

نظرات سرهنگ علیفر درباره نحوه گزارشگری عادل فردوسی پور؛مزدک میرزایی؛جواد خیابانی؛محمدحسین میثاقی

0 دیدگاه

;